لیست محصولات

اشتراک گذاری :
لوله فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله فاضلابی 3*32 داراکار 7041302 شاخه 0 1,942,880
2
لوله فاضلابی 3*40 داراکار 7041303 شاخه 0 2,486,570
3
لوله فاضلابی 3*50 داراکار 7041304 شاخه 0 3,107,640
4
لوله فاضلابی 3*63 داراکار 7041305 شاخه 0 4,040,070
5
لوله فاضلابی 3*75 داراکار 7041306 شاخه 0 4,817,130
6
لوله فاضلابی 3*90 داراکار 7041307 عدد 5,826,510
7
لوله فاضلابی 3/2*110 داراکار 7041308 عدد 0 7,613,820
8
لوله فاضلابی 3/2*125 داراکار 7041309 عدد 8,700,910
9
لوله فاضلابی 3/2*160 داراکار 7041310 عدد 11,264,520
لوله ناودانی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله ناودانی 1/8*50 داراکار 7041322 عدد 1,864,810
2
لوله ناودانی 1/8*63 داراکار 7041323 عدد 2,408,680
3
لوله ناودانی 1/8*90 داراکار 7041324 عدد 3,574,180
4
لوله ناودانی 2/2*110 داراکار 7041325 عدد 5,283,010
5
لوله ناودانی 2/5*125 داراکار 7041326 عدد 6,837,490
زانو 45 درجه فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
زانو 45 درجه 40 داراکار 7052002 عدد 200 62,340
2
زانو 45 درجه 50 داراکار 7052003 عدد 150 89,970
3
زانو 45 درجه 63 داراکار 7052004 عدد 200 134,550
4
زانو 45 درجه 90 داراکار 7052005 عدد 80 253,570
5
زانو 45 درجه 110 داراکار 7052006 عدد 55 364,840
6
زانو 45 درجه 125 داراکار 7052007 عدد 35 466,320
7
زانو 45 درجه 160 داراکار 7052008 عدد 20 862,160
8
زانو 45 درجه 200 داراکار 7052009 عدد 8 1,522,320
کوپلینگ بدون ترمز فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
کوپلینگ بدون ترمز 63 داراکار 7051002 عدد 111 109,630
2
کوپلینگ بدون ترمز 75 داراکار 7051004 عدد 60 152,490
3
کوپلینگ بدون ترمز 90 داراکار 7051006 عدد 38 202,710
4
کوپلینگ بدون ترمز 110 داراکار 7051008 عدد 24 290,050
5
کوپلینگ بدون ترمز 125 داراکار 7051010 عدد 18 354,940
درپوش فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
درپوش 63 داراکار 7047102 عدد 136 78,340
2
درپوش 110 داراکار 7047106 عدد 33 214,240
3
درپوش 125 داراکار 7047108 عدد 24 225,240
فهرست