لیست محصولات

اشتراک گذاری :
لوله پنج لایه
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله (PEX-AL-PEX) 16mm نیوپایپ 91216 متر 139,400
2
لوله (PEX-AL-PEX) 20mm نیوپایپ 91620 متر 248,000
3
لوله (PEX-AL-PEX) 25mm نیوپایپ 92025 متر 419,000
4
لوله (PEX-AL-PEX) 32mm نیوپایپ 92632 متر 658,400
5
لوله (PEX-AL-PEX) 40mm نیوپایپ 93240 متر 1,219,300
6
لوله (PEX-AL-PEX) 50mm نیوپایپ 94150 متر 1,583,500
7
لوله (PEX-AL-PEX) 63mm نیوپایپ 95163 متر 2,011,000
اتصالات رزوه ای (مغزی-تبدیل-چپقی-مهره ماسوره)
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
مغزی 1/2 نیوپایپ 10110 عدد 239,700
2
مغزی 3/4 نیوپایپ 10112 عدد 440,100
3
مغزی 1 نیوپایپ 10114 عدد 695,900
4
مغزی 1/4 1 نیوپایپ 10116 عدد 767,000
5
مغزی 1/2 1 نیوپایپ 10118 عدد 992,600
6
مغزی 2 نیوپایپ 10120 عدد 2,172,200
7
مغزی بلند 1/2 با طول 50mm نیوپایپ 10150 عدد 458,300
8
تبدیل روپیچ 3/4*1/2 نیوپایپ 10210 عدد 365,900
9
تبدیل روپیچ 3/4*1 نیوپایپ 10212 عدد 673,600
10
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 نیوپایپ 10310 عدد 278,800
11
مغزی روپیچ توپیچ 3/4 نیوپایپ 10312 عدد 385,500
12
مغزی روپیچ توپیچ 1 نیوپایپ 10314 عدد 848,300
13
مغزی روپیچ توپیچ 11/4 نیوپایپ 10316 عدد 1,060,300
14
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 10mm نیوپایپ 10318 عدد 158,700
15
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 15mm نیوپایپ 10320 عدد 210,200
16
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 25mm نیوپایپ 10322 عدد 283,000
17
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 30mm نیوپایپ 10324 عدد 308,800
18
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 40mm نیوپایپ 10326 عدد 370,400
19
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 50mm نیوپایپ 10330 عدد 501,400
20
تبدیل روپیچ 1/2 * توپیچ 3/4 نیوپایپ 10406 عدد 550,000
21
تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 3/4 نیوپایپ 10410 عدد 662,000
22
تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 1/4 1 نیوپایپ 10452 عدد 620,200
23
تبدیل توپیچ 3/4 * روپیچ 1/4 1 نیوپایپ 10454 عدد 748,300
فهرست