لیست محصولات

اشتراک گذاری :
لوله فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله 32 فاضلابی 3030010013 شاخه 10 2,030,000
2
لوله 40 فاضلابی 3030010014 شاخه 10 2,570,000
3
لوله 50 فاضلابی 3030010012 شاخه 10 3,140,000
4
لوله 63 فاضلابی 3030010001 شاخه 10 3,900,000
5
لوله 75 فاضلابی 3030010002 شاخه 10 4,500,000
6
لوله 90 فاضلابی 3030010003 شاخه 10 5,570,000
7
لوله 110 فاضلابی 3030010004 شاخه 10 7,195,000
8
لوله 125 فاضلابی 3030010005 شاخه 10 8,350,000
9
لوله 160 فاضلابی 3040010009 شاخه 10 10,800,000
10
لوله 200 فاضلابی 3030010007 شاخه 10 17,470,000
لوله ناودانی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله 50 ناودانی 3040010007 شاخه 10 1,885,000
2
لوله 63 ناودانی 3040010001 شاخه 10 2,315,000
3
لوله 75 ناودانی 3040010002 شاخه 10 2,915,000
4
لوله 90 ناودانی 3040010003 شاخه 10 3,420,000
5
لوله 110 ناودانی 3040010004 شاخه 10 5,080,000
6
لوله 125 ناودانی 3040010005 شاخه 10 6,190,000
لوله برقی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
لوله 20 برقی 3060030006 شاخه 30 543,000
2
لوله 25 برقی 3060030001 شاخه 20 710,000
3
لوله 32 برقی 3060030003 شاخه 15 1,190,000
4
لوله 40 برقی 3060030004 شاخه 10 1,505,000
زانو 45 درجه فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
زانو °45-40 فاضلابی 3010170018 عدد 250 47,600
2
زانو °45-50 فاضلابی 3010170017 عدد 200 67,000
3
زانو °45-63 فاضلابی 3010170010 عدد 200 107,000
4
زانو °45-75 فاضلابی 3010170011 عدد 160 142,000
5
زانو °45-90 فاضلابی 3010170012 عدد 100 211,000
6
زانو °45-110 فاضلابی 3010170013 عدد 60 276,000
7
زانو °45-125 فاضلابی 3010170014 عدد 50 350,000
8
زانو °45-160 فاضلابی 3010170015 عدد 18 731,500
9
زانو °45-200 فاضلابی 3010170016 عدد 20 1,435,000
زانو 90 درجه فاضلابی
ردیف تصویر عنوان کد محصول واحد تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال) عملیات
1
زانو °90-40 فاضلابی 3010170001 عدد 250 50,000
فهرست